ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קטו

ב"ה, ראש חודש ניסן, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

מר בן ציון שי' מושקין

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר מכתבו ביחד עם הספר "אוצר לשון התנאים" בשליחות ר' דב שי' לודמיר.

מה שכותב שבקש למסור הספר אישית, בודאי שמחשבתו רצוי', וכבר אמרו חכמינו ז"ל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, והרי זה כאילו קיים השליחות במילואה, ות"ח בעד הטרחה בזה.

ולקראת חג המצות, זמן חרותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח ברכתי לו ולכל אשר לו לחג הפסח כשר ושמח ולחרות אמתית מכל ענינים המבלבלים בגשם וברוח.

בכבוד ובברכה.

ט'קטו

אמרו חכמינו ז"ל: קידושין מ, א.