ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קיז

ב"ה, ב' ניסן, תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה בו כותבת אודות הצעת נכבדות ואשר אין דיעות אבי' ואמה שי' שוות בזה.

ותבקש את ההורים שלה שי' שיתדברו ביניהם ויבואו לדיעה אחידה, ובאם לא יוכלו להתדבר הרי בכגון זה יש להתחשב יותר בדעת האם.

ומובן ופשוט שבכלל יש להתענין ע"ד נכבדות אך ורק כשהמדובר הוא שומר תורה ומצות בחיי היום יומים.

בעת רצון יזכירו כל אלה שכותבת אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט וחג פסח כשר ושמח.