ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קכ

ב"ה, ד' ניסן, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה זה עתה שכ' כבר חזר שלום לארצנו הקדושה. ובהמשך למכתבי קודם נסיעתו, שבודאי הגיע בזמנו, אביע איחולי שיהי רצון שבעג"נ של הנסיעה יצא ידי חובתו על כל החדשים והשנים הבאים, ומכאן ולהבא אך טוב - בטוב הנראה והנגלה - ימצאהו בכל עניניו, הכלליים והפרטיים גם יחד.

ולקראת חג המצות, זמן חרותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לו ולכל אשר לו ברכתי לחג הפסח כשר ושמח, ולחרות אמתית מכל ענינים המבלבלים לעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

בהוקרה ובכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

בקשר לזה שהשנה היא שנת המאה להסתלקות כ"ק אדמו"ר בעל ה"צמח צדק", ובימים אלו הוא יום ההסתלקות-הילולא, אשר בכל כגון זה מפרש האריז"ל הכתוב והימים האלו נזכרים (שבאם הזכרון הוא ע"פ תורה היינו - כדרוש ובפנימיות - אזי) ונעשים, שנמשכות כל ההמשכות וההארות כמו שהיו בימים ההם כן הוא בזמן הזה -

הו"ל מאמר בעל ההילולא, שכרשום במפתחות הביכל, אמר אותו בימים שלפני הסתלקותו. והרי אין לך זכרון יותר מתאים לשר התורה בנגלה ובנסתר - כלימוד תורתו: מאמר בו בלול נגלה ונסתר.

ועל פי המובא בהמאמר - בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל (ומדגיש בעל המאמר אשר במדרש רק דיעה זו הובאה), יהי רצון שיהי' זה בשנתנו זו, והרי היא שנת השמיטה אפקעתא דמלכא, שמכריזים ומראים בפועל אשר לה' הארץ.

ט'קכ

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

ובהמשך למכתבי: דלעיל ט'קג.

מפרש האריז"ל: ראה רמ"ז בס' תיקון שובבים. הובא ונת' בס' לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

הכתוב: אסתר ט, כח.

הו"ל מאמר בעל ההילולא: ד"ה החודש הזה לכם תרכ"ו (בקונטרס בפ"ע). נדפס באוה"ת בא ע' רסד ואילך. וראה לקו"ש ח"ו ע' 409.

ועל פי המובא בהמאמר: שם ע' רעא.

בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל: ר"ה יא, רע"א.

במדרש: שמו"ר פט"ו, יא.

אפקעתא דמלכא: לשון הגמרא - ב"מ לט, רע"א. קו, א. קט, א.

לה' הארץ: ראה חינוך מצוה שכח.