ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קכג

ב"ה, י"א ניסן ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

ועדת הגנרטור שי' - ע"י

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מאיר צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מו' ניסן ות"ח על הבשו"ט אשר בו.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

המצורף במכ' - מצו"ב.

בברכת הצלחה רבה במפעלם הכי נעלה ובברכת החג לכאו"א וב"ב שליט"א

מ. שניאורסאהן

* * *

ז"ע נתקבל מכתבו ממוצש"ק שמיני. ובמענה לשאלותיו:

1) אפשריות שמחה ש"מ גם במצות תשובה - עיין תניא פל"א (ובכ"מ) "שלא לערבב ולבלבל שמחת הנפש בעצבון הגוף" וא"כ כל המצות שוות בזה. יתרון בשמחת מצות התשובה על שמחת שאר המצות ע"פ המדובר שם: ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות כו'. - שזהו עיקר מצות התשובה משא"כ במע"ט. יתרון שלא בערך שמחת שאר המצות - תיכף בהתבוננו שתשובה היא למעלה שלא בערך שאר המצות (שהרי פס"ד הוא שרשע גמור והרהר תשובה תומ"י נעשה צד"ג) ובמילא גם שמחתה. ואכמ"ל.

2) פשוט שיניח (גם) תפלין דר"ת. ועיין שער הכולל (שעל הסי') ספי"א שהאריך קצת בזה.

3) מקום דירתם לאחרי החתונה בשטומו"צ - ע"פ מכתביו - קדימה לבני ברק.

* * *

לכתבו בענין שימת-לבב לזוג' תי' שנעשו (וגם נעשות) פעולות פ' ופ' וכו' - בטח צודק בהחשבון מצד עצמו, אלא שבנדון זה נקודה נוספת ועיקרית היא: שימת-לבב (בשני בי"תין) זו חשיבות מיוחדת לה בתור רפואה (דהנפש והגוף גם יחד) ולכן נמדדת בקנה-מדה רפואי דוקא (נוסף

על שבכלל עניני הלב ומדידה - אינם תואמים כ"כ). ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

וישלח הרופא כל בשר ומפליא לעשות רפושו"ק לזוג' תי'.

* * *

פשוט שתכניותיו טובות - והלואי שימצא אוזן קשבת סו"ס בתוככי אנ"ש שי' שבאהקת"ו. אלא שפשוט (ועוד יותר) שחסרון, לע"ע עכ"פ, בפעילות אחרים - מגדיל יותר אחריותו הוא (וזכותו) וצ"ל הקאך בזה ביותר - היפך ממסקנתו במכתבו!

נתעכב המשלוח וז"ע נתקבל מכתבו מי"א ניסן והמצו"ב (קטעי מכ"ע - מאמריו) ות"ח על הנח"ר.

ט'קכג

כללי-פרטי, והועתק כאן הטופס הנשלח לועדת הגנרטור בכפר חב"ד. ראה לעיל אגרת ט'קו, ובהנסמן בהערות שם.

מו"ה מאיר צבי: גרוזמן.

בכל דרכיך דעהו: משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג.

ז"ע נתקבל: נכתבה בשולי האגרת הקודמת בטופס הנשלח למו"ה עזרא בנימין שוחאט.

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 529, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

שמחה של מצוה גם במצות תשובה: ראה גם סה"מ מלוקט ח"ה ע' ס. וש"נ.

פס"ד הוא שרשע גמור: ראה קידושין מט, ב (לגירסת האו"ז סקי"ב). רמב"ם הל' אישות פ"ח ה"ה. טושו"ע אה"ע סל"ח סל"א.

לכתבו בענין שימת-לבב: ראה גם לעיל ט'לו. קטע המתחיל "במקרים רבים".

פשוט: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח למו"ה מנחם ישראל מלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'פח, ובהנסמן בהערות שם.