ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קכו

ב"ה, ערב חג הפסח, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ישראל שי' ישעי-הו

שלום וברכה!

הפתעה נעימה היתה לי לקבל מכתבו מיום ד' בניסן, חודש הגאולה. וברך לקחתי ואשיבנו בנוסח ברכה המסורתית - לחג הפסח כשר ושמח, וחרות אמתית, חרות בגשמיות וברוחניות גם יחד, חרות מכל ענינים המבלבלים עבודת השם בשמחה ובטוב לבב,

ולהמשיך מחרות ושמחה זו בכל ימות השנה.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בהזדמנות זו עוה"פ אודה לו בעד הסידור "תכלאל", ובמיוחד הי' לי לעזר זה לא כבר בבירור מנהג בנוגע שבע ברכות.

בהסתמכי על כתבו שזוכר פגישתנו ושיחתנו, רצוני להביע תקותי חזקה שמנצל במדה הכי מלאה השפעתו בכנסת החדשה שתתנהג ברוח המקום, ירושלים עיר הקדש בארץ הקדש, ארץ אשר אפילו אומות העולם ארץ הקדש יקראו לה. ובהשפעה בכיוון האמור הובטחנו הבא לטהר - ומדייק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע: לטהר (עצמו ולטהר) אחרים - מסייעין אותו.

ט'קכו

הי' לי לעזר זה לא כבר: ראה גם לקו"ש ח"ט ע' 332 (ושם הוא משנת תשכ"ח).

הובטחנו הבא לטהר: יומא לח, סע"ב. וש"נ.

ומדייק אדמו"ר הזקן: לקו"ת דרושי שמע"צ פח, ב.