ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קכח

ב"ה, א' אייר תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה, מכ"ו ניסן, בקשת ברכה פ"נ.

ובעת רצון יקרא על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

לכתבה אודות מצב רוחה, - עלי' להתבונן בזה אשר השם יתברך ויתעלה בורא האדם ומנהיגו, משגיח על כל אחד ואחת ושומרו מכל ענינים בלתי רצוים, ובלבד שתהי' הנהגתם בחיי היום יומים מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר , וחי בהם, וכדברי נעים זמירות ישראל ה' לי לא אירא, ותתבונן ותחשוב בהאמור כמה פעמים עד שיהי' זכור לה הענין בטוב.

ומהנכון אשר יבדקו את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, והיא תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

ט'קכח

עליהם נאמר, וחי בהם: אחרי יח, ה.

נעים זמירות ישראל: שמואל-ב כג, א. וראה שהש"ר פ"ד, ד (א).

ה' לי לא אירא: תהלים קיח, ו.