ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קכט

ב"ה, א' אייר תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתב מכ"ד ניסן (כתוב עבורה) אודות היחסים בבית וכו'.

וכיון שלפעמים הכי קרובות מצב כזה בא כתוצאה מקירוב בלתי רצוי - בזמן שאין הקירוב מותר ע"פ תורתנו הק' תורת חיים - וכיון שלפעמים בא זה גם מאי השלימות בידיעת כל הדינים בזה, לכן עליהם - עלי' ועל בעלה שי' - לברר אצל רב מורה הוראה כל הפרטים בזה, ועל מנת להתנהג באופן זה מכאן ולהבא, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ומהנכון אשר יבדקו את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, והיא תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קכט

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 470, והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

כתוצאה מקירוב בלתי רצוי: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תשלו. ח"כ אגרת ז'תקלט.

ועוד.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון: ראה זח"ב קסב, רע"ב.