ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קל

ב"ה, א' אייר תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום 4/19.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לאחרי שיודיע בדיוק בלשון הקדש שמו ושם זוגתו תחי' בצירוף שם האם של כל אחד מהם (שכן נוהגים להזכיר בתפלה).

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

כיון שלפעמים רבות , [ה]עכוב לברכת השם לזרעא חייא וקיימא, הוא האי דיוק ככל הדרוש בחוקי ודיני טהרת המשפחה (נדה, הפסק טהרה, טבילה במקוה כשרה וכו') כתוצאה מחסרון ידיעה בכל הפרטים בזה, ולכן עליהם לברר אצל רב מורה הוראה כל הפרטים בזה, ועל מנת לשמור עליהם ככל הדרוש מכאן ולהבא.

וכן מהנכון אשר יבדקו את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, וכן אשר יבדקו את התפילין שלו, ובכל יום חול קודם הנחתם, להפריש פרוטות אחדות לצדקה, - כמובן שהפרשה לצדקה צריכה להיות בלי נדר.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המכתב בלשון הקדש, אבל הוא יכול לכתוב גם בצרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.

ט'קל

כיון שלפעמים רבות: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תרפז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'קסח. ט'רו.