ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קלא

ב"ה, א' אייר תשכ"ו

ברוקלין.

מר יעקב

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז ניסן.

לפלא שכותב בשאלות למעבר לים, בה בשעה שהי' יכול לפנות לרבני חב"ד ולראשי ישיבות חב"ד באה"ק ת"ו עצמה, מבלי טרחה יתירה, והיו מבררים לו הספיקות והשאלות.

בכל אופן כיון שכבר כתב, אענה עכ"פ בקצרה.

בשאלתו בנוסח התפלה - אנו נוהגים כפי שנדפס בסידור תהלת ה' שי"ל גם באה"ק, ושם הרי באמת ויציב, תיבת ואמונתו, בלי חצאי עגול, ז.א. אומרים אותה.

בנוגע לתיבת, על , בהלל בסופה. - מנהגנו להשמיט התיבה על, ואמרים יהללוך וכו' כל מעשיך, כהגהת הצ"צ בסידורו.

בנוגע לעמידה בעת קריאת התורה - עיין הגהת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, בסידור תהלת ה'.

בנוגע לעמידה בקריאת שמע - חילוקי מנהגים יש כאן ויברר אצל רב מורה הוראה בעדתו.

אופן לימוד החסידות עם אחיו שי' - כיון שתלוי זה בכמה פרטים, ולא כל אדם שוה, יתייעץ בהנ"ל עם משפיעי חסידות בישיבת תומכי תמימים.

כיון שכתב ושנה בנוגע לשאלות האמורות וכיו"ב, התקוה חזקה שאינו מסתפק בלימוד והתמדה בנגלה וחסידות כפי שהוא רגיל, אלא שמתאים להציווי להעלות בקדש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קלא

מר יעקב: שטרית, ירושלים.

בשאלתו בנוסח התפלה: אשר אחרי המלה ומלכותו כתוב בסוגריים (נ"א ואמונתו), האם יש לאמר גם את המלה הזאת או לא.

בנוגע לתיבת על: בסוף ההלל בברכה האחרונה נאמר "יהללוך ה' אלוקינו (על) כל מעשיך וכו'", המלה "על" בסוגריים, מתי יש לאמרה.

מנהגנו: ראה "היום יום" א טבת, ר"ח, ו חנוכה. ספר המנהגים-חב"ד ע' 36.

כהגהת הצ"צ בסידורו: נדפס בסידור (עם דא"ח) ע' שיח. סידור תו"א (הוצאת תשמ"ז) ע' רמא.

בסידור תהלת ה': בסידורים הנ"ל (שכ, ג. רמד, ג).

להציווי להעלות בקדש: ראה ברכות כח, א. וש"נ.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון: ראה זח"ב קסב, רע"ב.