ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קלב

ב"ה, א' אייר תשכ"ו

ברוקלין.

האברך יעקב יוסף

שי'

האברך ישראל אלעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מיום השני בשבת.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה, שיסתדרו כל הענינים באופן שימלאו החלטתם הטובה (שבודאי בתוקף היא) ללמוד בהתמדה ושקידה תורתנו הק' תורת חיים, שבודאי נכלל בזה גם קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכמבואר ההכרח בזה בכ"מ ומהם בקונטרס לימוד החסידות ותורת החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר שעל הציון הק' שלו יזכרו.

ויהי רצון שכשם שהביאו הבקשה כן יבשרו טוב בזה.

בטח שומרים הם על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר, וגם מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלהם - באם לא נבדקו בשנים עשר חדש האחרונים - ובכל יום חול קודם הנחת התפילין להפריש פרוטות אחדות לצדקה - כמובן שהפרשה לצדקה צ"ל בלי נדר -.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קלב

האברך יעקב יוסף: ברגר, פרדס חנה.

האברך ישראל אלעזר: גולדויכט.

קונטרס לימוד החסידות ותורת החסידות: נדפסו גם באג"ק שלו ח"ג ע' שלא ואילך.

ח"ד ע' שיב ואילך.