ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קלד

ב"ה, ז' אייר תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום כ"ז ניסן בדבר הצעת הנכבדות וכו',

בודאי החליטו שניהם, היא וכן המדובר שי', לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים.

ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד בית חסידותי.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון - מזכיר

נ.ב. הפ"נ יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במענה לשאלתה - ידועה דעתי מאז , שבדורנו כל המקרב זמן החתונה לזמן ההחלטה בהשידוך - ה"ז משובח.

ט'קלד

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קעג.

ידועה דעתי מאז: ראה לעיל חי"ד אגרת ה'יד, ובהנסמן בהערות שם. לעיל אגרת ט'צו.

לקמן ט'רכג. וראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'רנה.