ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קמ

ב"ה, כ"ב אייר, תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מו"ה חיים צבי שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות וכו' מו"ה שלמה זלמן שי' העכט קבלתי בקשתו ברכה פ"נ.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה בתוכן הפ"נ ובכללות עניניהם.

בודאי באם ישנם חידושי תורה בחסידות או בנגלה מאביו - יבדל לחיים טובים - הרה"ג והרה"ח וכו' ע"ה תשתדלו לסדרם באופן המתאים לדפוס, ויו"ל במשך הזמן, והנחת רוח הנגרם עי"ז להנשמה, בודאי לדכוותי' אין דורש אריכות.

ויהי רצון שיוסיפו כל המשפחה שי' בתורה הנגלה והפנימית ומצותי' מתוך הרחבה, הלוך והוסיף ואור, ועד לקיום היעוד, והקיצו ורננו שוכני עפר וכו' בטל תורה ואור תורה, הוא פנימיות התורה*.

בכבוד ובברכה.

ט'קמ

נדפסה בלקו"ש חל"ה ע' 341. ובשלימות ב"תורת מנחם - מנחם ציון" ח"ב ע' 534.

מו"ה חיים צבי: גאלדצווייג, שיקגו.

מאביו..הרה"ג והרה"ח וכו': משה גרשון.

והקיצו ורננו שוכני עפר וכו': ישעי' כו, יט.

בטל תורה ואור תורה, הוא פנימיות התורה: ראה לעיל חכ"ב אגרת ח'שז בהערה.

וש"נ.