ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קמב

ב"ה, כ"ב אייר, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מי"ט באייר, בו כותב ראשי-פרקים מאשר עבר עליו לאחרונה ומצב רוחו עתה , ומצטט פסוקים ממזמור כ"ב דתהלים.

ולפלא גדול שהפסיק הציטוט במקום שאין להפסיק, שהרי תיכף לאחרי הכתובים שמביא בא שוברם בצדם, עצה נאמנה - גול [א]ל ה' יפלטהו יצילהו כי חפץ בו.

ובפרט אשר במכתבו זה עצמו כותב שחלק חשוב מהחובות שלו כבר סילק, ובטח יעלה בידו להקל תנאי התשלומין שקבעו, באופן שיוכל להמשיך ולשלם ולסלק החובות.

והוספה בבטחון בהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית מוסיפה בברכת ה', אלא שהצנור והכלי לקבלת הברכה הן התורה ומצוותי'. והרי ימים אלו ימי סגולה הם בזה, ימי הכנה לקבלת התורה. ובודאי לדכוותי' דמר האריכות בהאמור למותר.

נתכבדתי בביקור אביו הרה"ג וכו' שליט"א אמש, ונעם לי לדבר אתו לברר ולשמוע ע"ד ענינים כלליים ופרטיים, יאריך הוי' ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, כולל נחת אמתי מכל יוצאי חלציו שיחיו, ויצליח בהפצת היהדות מתוך הרחבה.

בכבוד ובברכה בנוסח המקובל לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ולבשורות טובות בתוכן מכתבו בשמחה ובטוב לבב.

ט'קמב

ומצטט פסוקים ממזמור כ"ב דתהלים: פסוקים ז-ח: ואנכי תולעת גו' כל רואי גו'.

גול אל ה' גו': פסוק ט.