ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קמד

ב"ה, כ"ו אייר ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אשר שי' אברמסון

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אייר, עם המצורף אליו, בו שואל חוות דעתי בנוגע לימוד שקוראים general religious and moral education שהנהיגה הממשלה, ובזה שתי שאלות:

א. אם לימוד זה מזיק לנפשות ילדי ישראל?

ב. ואם מחוייבים ע"פ הלכה לבא במשפט בזה?

א. מובן שלימוד זה (כפי המבואר בחוברת המצורפת) איסורו בכלל בדברי המורה הגדול הוא הרמב"ם ביד החזקה שלו, הלכות ע"ז פרק שני , ואיסורו - איסור מן התורה,

על פי פסק הדין הידוע, אשר נוצרים הם עובדי עבודה זרה.

מזה מובן שלא רק שהלימוד מזיק לילדי ישראל, כי אם עוד שהוא ענין בהלכות עבודה זרה, שאפילו אביזרייהו שלהם חמורים ביותר, ועל אחת כמה וכמה איסור ממש.

ב. מהאמור מסקנה מידית אשר מחוייבים על פי ההלכה לבוא במשפט בזה, ולעשות ככל האפשרי, בכל הדרכים החוקיים לבטל גזירה האמורה. ובודאי כשיסבירו המצב לאמתתו ובתוקף הדרוש, תקובל הטענה, כיון שהענין נוגע ברגש הדתי ואמונת איתן של עמנו בני ישראל, עליהם מסרו נפשם במשך כל הדורות, עד אשר כל עמי הארץ, וביחוד העמים הנאורים בארצות דמוקראטיות, הכירו שאין להכריח את בני עם ישראל לעבור על דתם ח"ו, ואפילו לא לנגשם ולהצר עליהם ולהקשות להם קיום שמירת דתם.

לפשיטות הדבר ולדחיפת הענין, אסתפק בשורות אלו המעטות בכמות לפי ערך הענין.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור

מ. שניאורסאהן

ט'קמד

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 198, והושלמה ע"פ העתקה.

מוה"ר אשר שי' אברמסון: סידני. אגרות נוספות אליו לעיל חכ"א ז'תתג, ובהנסמן בהערות שם.

general religious and moral education: חינוך כללי, דתי ומורלי. פרק שני: הלכה ב.

פסק הדין הידוע: רמב"ם הל' ע"ז פ"ט ה"ד. פיה"מ (הוצאת קאפאח) לע"ז פ"א מ"ג.