ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קמז

ב"ה, ד' סיון ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

מר אברהם שי' רון

אגף החינוך הדתי ירושלים עיה"ק ת"ו

שלום וברכה!

מאשר אני - אף כי באיחור זמן מרוב הטרדות, ואתו הסליחה - קבלת מכתבו מיום ו' אייר, בו כותב בנוגע קורס למורים. ובימים הקרובים אבוא בכתובים עם אלה מעסקנינו שבאה"ק ת"ו השייכים לזה, כהצעת כ'.

ויהי רצון שבסגנון חכמינו ז"ל - מנייהו ומנאי יתקלס שמא עילאה.

בעתו קבלתי בנועם החומר על אדמו"ר הזקן שהוכן בשביל בתי הספר המ"ד וכתבתי על דבר זה להמשלח מר גולדשמידט שי', ובודאי נתקבל מכתבי.

ודבר בעתו מה טוב, בהמצאנו ימים ספורים לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו, אשר כסיפור חכמינו ז"ל ניתנה התורה רק אחרי שעשינו בנינו ערבים בעדינו, זאת אומרת התחייבות חינוך אמתי במלוא מובן המלה, לימוד תורת ה' וקיום מצוות ה' בחיי יום-יום. והרי זה חג מיוחד לכל אלו שזכו להיות עוסקים בשטח האמור, בפרט במסירה ונתינה המתאימות, וזכות הרבים מסייעתם.

בברכה בנוסח המקובל - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ט'קמז

מר אברהם שי' רון: אגרת נוספת אליו - לעיל חכ"ג ח'תתצז.

שבסגנון חכמינו ז"ל: סוטה מ, א.

החומר על אדמו"ר הזקן..וכתבתי: לעיל אגרת ט'עח.

המ"ד: הממלכתי דתי.

כסיפור חכמינו ז"ל: שהש"ר פ"א, ד.