ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קנז

ב"ה, י"ט סיון, ה'תשכ"ו

ברוקלין.

מרת חנה

תי'

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ח אייר.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון - מזכיר

לכתבה אודות בואה לבית הורי' שי' לכאן, והמעלות שבזה וכו' - בטח תסע באופן המותר ע"פ שו"ע (לא באניות ישראליות הנוסעות בשבת קודש).

ותהא הנסיעה בשעה טובה ותבשר טוב בכל עניני'.

ט'קנז

מרת חנה: רייכנטל, בני ברק.

לא באניות ישראליות: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תשלא, ובהנסמן בהערות שם.