ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קס

ב"ה, כ"ו סיון, תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מו"ה יחזקאל שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו, מבשר טוב, מסיומו בתלמוד תורה דרבים במסכת שבת ביום השבת הבע"ל, בבית הכנסת צמח צדק נוסח האריז"ל.

ויהי רצון אשר בנוסח הידוע, כשם שמסיימים מסכת זו כן יתחילו במסכתות וספרים אחרים לסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים וכו',

ובפרט אשר המקום גורם, לימוד התורה בבי כנישתא, וכדרשת רז"ל עה"כ אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב וכו' מצלינא אלא היכא דגריסנא (ברכות ח' סוף ע"א, שו"ע רבנו הזקן או"ח סי' צ' סעיף י"ז)

ושמא גרים , צמח צדק, וזמנו גרים*, יום השבת קדש, וגם ר"ח תמוז, הוא חדש גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר מסר נפשו על לימוד התורה ברבים עבודת התפלה וכו'.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור.

ט'קס

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 209, והושלמה ע"פ העתקה.

מו"ה יחזקאל שי': פרנקל, נ.י.

*) להעיר אשר השנה היא שנת השמיטה עלי' נאמר - שבת לה'.

והנה תמהו חז"ל (ברכות לה, ב): אפשר אדם חורש כו' וקוצר כו' תורה מה תהא עלי', משא"כ בשנה זו אשר בחריש ובקציר תשבות - פנוים הם ועוסקים בתורת ה' כל השנה כולה.

------------------------

עלי' נאמר: בהר כה, ב-ד.

בחריש ובקציר תשבות: תשא לד, כא.

פנוים הם כו': ראה ספורנו בהר שם.

עה"כ: תהלים פז, ב.

ושמא גרים: ראה לעיל ח"א אגרת קנד (ע' רפט-צ).