ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קסא

ב"ה, כ"ח סיון, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

נוסף על הפ"ש שבקשתי את ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' מוה"ר רע"ז שי' סלונים למסור לכ', וחזקה שליח עושה שליחותו, ובטח מסר גם הספר לאדמו"ר הצ"צ אשר זה עתה יצא לאור,

באתי בזה גם בכתובים - לאחר שתהי' נסיעת כ' כשורה ובהצלחה בכל הפרטים, הנסיעה הביקורים והחזרה עלי' בעתה ובזמנה לאה"ק ת"ו, מתוך בריאות הנכונה בשמחה ובטוב לבב, וברכת ה' תלוהו בהאמור ובכל עניניו - לאורך ימים ושנים טובות.

והרי התחלתה בחודש הגאולה, גאולה באופן אשר "ראו כל אפסי ארץ ישועת אלקינו" וקידוש "שמו של הקב"ה בין העמים" (לשון רבנו הזקן באגרת ע"ד הגאולה שלו),

והרי בכל שנה ושנה בתקופת השנה חוזרים הענינים ונמשכים ומאירים בחיי כל אחד ואחד ההולך בדרך ה', מוארה באור בעלי הגאולה הנ"ל, ובפרט - המייצג את הרבים ובא בכח רבים, אשר אף שרבים הם גוי אחד בארץ הם.

בהוקרה ובכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ.ב. נצטערתי רבות (א) על השמועה אשר חשד בי כ' שעומד אני לבקר באהקת"ו מבלי להודיעו מקודם. והוא בהיפך מוחלט להיחסים שבינותינו - אילו לא הודעתי לכ'.

ואדרבה, אי ההודעה היא הוכחה שלא הי' להאמור כל יסוד.

(ב) זה עתה הגיעתני שמועה שני', אשר חושש כ' שתוכן הדו"ח של השיחה עם מר ס. שי' ראטבערג ותמיכתו לעניני חב"ד יש לזה איזו שייכות לתמיכה האמורה מאז על ידי הדז'וינט (למפעל בנין המלון בכפר חב"ד בשביל העולים החדשים ממדינתנו לפנים).

שנוסף על הדין הברור שאין משנים מצדקה לצדקה, ונוסף אשר מובן שבענין שכ' השקיע בו עמל

ויגיעה לא הייתי עושה בזה דבר מבלי לברר דעתו מראש, הרי כמדומה שהובלט במכתבי לכ' בדו"ח האמור - שהי' הדיבור עם הנ"ל מפני הענין שמהלכים לו (ס.ר.) בין נדיבי ארצות הברית ואין לזה כל שייכות לדז'וינט. ולא עוד אלא גם כשהזכרתי בהשיחה ע"ד עסקנותו של הנ"ל הוזכר אך ורק ובדיוק - אודות היו-דז'יי-איי והבאנדס.

(ג) בנוגע למקום בנין המלון להעולים הנ"ל: אמת הדבר שהי' לי בזה [-] וגם עתה כן הוא - חוות דעת כמבואר במכתב המצורף בזה . אבל מובן שההחלטה הרי היא ביד כ' - יוזם הרעיון ושגם הביאו לשלב מעשי בדיבורו עם מר ד. ה. דז'ורדאן שי', ולא עוד אלא שלמרות שהמכתב המצורף בזה נכתב לפני כמה וכמה שבועות, הנה עכבתי המשלוח עד שיתבררו עוד פרטים בהאמור (ידיעות ברורות יותר בנוגע העלי' משם, הסיכויים להתחלת בנין כפר חב"ד הב' וההשערה בנוגע לגמרו, וכולי). אבל כיון שכבר הגיעה לכ' השמועה ע"ד חוות דעתי כללית בנוגע למקום בנין המלון, הנני שולח מכתב האמור ובהוספה - שעד כמה שנתבררו הפרטים האמורים הרי זה מחזק עוד יותר דעתי - שכדאי לבנות המלון האמור בהקדם הכי אפשרי, שזאת אומרת - בכפר הקיים כבר, נוסף על הטעמים המבוארים במכתב המצורף. ובהוספה עוד הפעם, שהחלטה הסופית בזה היא ביד כ', שהרי סוף סוף כוונת שנינו היא אך ורק לטובת העולים ומשפחותיהם שיחיו, שכן ירבו בקרוב ממש ויעלו ברינה ושמחת עולם על ראשם.

ט'קסא

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

וחזקה שליח עושה שליחותו: עירובין לא, סע"ב. וש"נ.

הספר לאדמו"ר הצ"צ: אוה"ת במדבר ח"א.

לשון רבינו הזקן באגרת: אג"ק שלו ח"א אגרת לח.

והרי בכל שנה ושנה: ראה גם לקמן אגרת ט'רסז הערה ד"ה הימים האלה.

גוי אחד בארץ: שמואל-ב ז, כג. ועוד. וראה תניא אגה"ק רס"ט. ובכ"מ.

בנין המלון בכפר חב"ד בשביל העולים: ראה גם לעיל אגרת ט'קלו.

שאין משנים מצדקה לצדקה: טושו"ע יו"ד רסרנ"ט.

במכתב המצורף בזה: כנראה - הנ"ל ט'קלו.

ברינה ושמחת עולם על ראשם: ישעי' לה, יו"ד. נא, יא.