ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קסב

ב"ה, ב' תמוז, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

מר צבי שי' סלונים, יהודא הלוי 10, בני ברק

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ז בסיון, מאה"ק ת"ו.

במה שכותב שרבים הביעו פליאתם שלא התראה קודם נסיעתו מכאן, יכול להוסיף גם פליאתי על זה, אבל ידוע מאמר חכמינו ז"ל אין צועקין על העבר. ברם יש גם ענין של הוה בהאמור, שהרי כל ישראל חברים, ובמדה יתרה אלה שיש גם ק[י]רבה משפחתית ביניהם, וביחוד אצל אלה שנוסף על האמור עוד יש להם נקודה משותפת היא הדאגה להנוער שלנו בכלל, והנוער באה"ק ת"ו בפרט. שלכן צריך להדגיש במיוחד שהעדר הפגישה לפני נסיעתו מכאן לא תגע בהאמור.

בהתענינות קראתי בסיום מכתבו אשר נמצא בעיצומן של הכנות [ל]פתיחת מקום קליטה לנוער מסוג האמור. ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כל או"א בהשגחה פרטית - ובנוגע לאה"ק הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה - שהמפעל יתברך ויצליח לכוון אל המטרה האמתית והפנימית, כיוון נוער האמור במסילה העולה בית א-ל להיות ראויים לתואר הניתן בתורתנו תורת חיים לכל אחד מבני ישראל - "בנים אתם לה"א", וככל פירושי חכמינו ז"ל בזה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור, ובבקשה למסור פ"ש לאביו שי' בצירוף תמי' אשר כו"כ חדשים שלא שמעתי ממנו.

ט'קסב

מאמר חכמינו ז"ל: ראה ברכות נד, א.

כל ישראל חברים: ראה חגיגה כו, א. ירושלמי שם פ"ג ה"ו.

קירבה משפחתית: שהוא נכד כ"ק אדמו"ר האמצעי.

מקרא מלא דיבר הכתוב: עקב יא, יב.

במסילה העולה בית א-ל: ע"פ לשון הכתוב - ס' שופטים כ, לא.

בנים אתם לה"א: ראה יד, א.

לאביו: מר מרדכי סלונים.