ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קסד

ב"ה, י"א תמוז ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ותלמידות בתי ספר "אהלי יוסף יצחק"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם, בקשר עם הבחינות הבאות,

בעת רצון אזכירם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר על שמו נקראו בתי הספר ומתאים לרוחו והוראותיו יתנהלו בעז"ה

למילוי משאלות לבבם לטובה ולברכה ובנקודה העקרית - אשר יוסיפו בהתמדה והתמסרות ללימודי קודש, והלימוד יביא לידי מעשה קיום המצות.

ידוע מאמר רבנו הבעל-שם-טוב, אשר מכל ענין צריך האדם ללמוד בהנוגע לעבודתו את השם יתברך ויתעלה. ומכאן הוראה, לכל איש ואשה הישראליים, שאם יש בחינה באיזה ענין, הרי לכל לראש צריך להתבונן ולעשות בחינת עצמו בעניני קדושה, היינו בתורה ומצות, כי באלה כל אדם נבחן בכל יום,

ובלשון רבנו הזקן (בעל התניא והשו"ע): והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי (תניא פרק מ"א בתחלתו. עיי"ש).

בברכה להצלחה ולבשורות טובות

מ. שניאורסאהן

ט'קסד

ראה גם לעיל אגרת ט'קנט.

והלימוד יביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

מאמר רבנו הבעל-שם-טוב: ראה לעיל שם, ובהנסמן בהערות שם.