ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קסו

ב"ה, ימי הגאולה תמוז ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

ל"גן ישראל" ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהא פתיחת "גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה בכל.

ובפרט שהשנה שנת השמיטה אשר שבת היא לה' ומסוגלת להוספה בתורה ומצות ולהמשכת שובה ונחת, עונג האמיתי - בעניני הגוף והנפש גם יחד, ולמהר קיום היעוד שבפרשתנו וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח וישראל עושה חיל .

בברכת חג הגאולה

מ. שניאורסאהן

להוספה בתורה: ראה ברכות (לה, ב) אפשר אדם חורש כו' תורה כו'.

ומצות: (ע"י ההוספה ב)לימוד שמביא לידי (הוספה ב)מעשה.

שובה..האמיתי: ראה רשימות אדמו"ר ה"צמח צדק" לתהלים (צב, א ובמילואים שם).

הגוף והנפש: שברוחניות הם מצות (אברים, גרמוהי) ותורה (דם הוא הנפש, חיוהי) - ראה תניא פכ"ג (ובהגהות הצ"צ לשם). לקו"ת במדבר יג, א.

זה מלך המשיח: רמב"ם הל' מלכים רפי"א.

וישראל עושה חיל: ראה זוהר ס"פ שבוע זה.

------------------------

ט'קסו

ראה גם לקמן אגרת ט'שמא.

שבת היא לה': בהר כה, ב-ד.

לימוד שמביא לידי..מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

רשימות אדמו"ר ה"צמח צדק" לתהלים: יהל אור ע' שכח ואילך. שם ס"ע תרכז ואילך.

דם הוא הנפש: פ' ראה יב, כג.

ובהגהות הצ"צ לשם: קיצורים והערות לתניא ס"ע קד ואילך.

שבפרשתנו: בלק כד, יז.

זוהר: ח"ג ריב, ב.