ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קסז

ב"ה, ט"ז תמוז תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מר"ח תמוז והקודמו (עם המצורף אליהם),

ובעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה, בכל הענינים אודותם כותבים.

בבואינו עתה מימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, שבודאי יודעים פרשת ימים אלו, ועוד ועיקר - מה שעלינו ללמוד מהם, בודאי שעי"ז יתוסף ג"כ בבטחון בהשי"ת, המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, ואשר (בלשון נעים זמירות ישראל) ה' לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, שהכוונה בזה לא רק לענינים הנקראים (בלשון בני אדם) גדולים, אלא גם לענינים קטנים וקטנטנים, ובסגנון הידוע בתורת הבעש"ט, בנוגע להשגחה פרטית, שלא רק גלגול עלה נדף ברחוב הרי מושגח הוא מלמעלה, אלא אפילו אופן וסיבת הגלגול,

שמזה למדים אנו, גודל ופנימיות השגחת השם ית' בנוגע לעניני בני ובנות ישראל, עם קרובו.

בברכה לבשו"ט בתוכן מכתבה היא, ומובן ופשוט שהכתוב לעיל מכוון לכאו"א מהם, ובפרט לתוכן מכתבו הוא, בנוגע למצב בריאותו וכו',

ואין המטרה ללמד סנגוריא ח"ו על מצב הנ"ל, כ"א אדרבא להציע שאולי פירושו רק ענין של נסיון (דשייך ע"י דבר המוקשה ובלתי מובן דוקא) ואז, כנהוג בעניני נסיונות, כשהכירו שאך "מנסה ה"א אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה"א בכל וגו'" ועומדים "במבחן" בטל המצב (כי כבר מילא "תפקידו") וחוזר לאיתנו.

ובברכת רפוקו"ש ולהרחבת הפרנסה ולבשו"ט

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

הצעת הנכבדות בשביל בתם תחי' (עם האברך..שי') - בכלל נכונה היא, אלא, כיון שמזכירה ש(בתחלה) קצת הסתייגה וכו' אין כדאי שהם יתערבו עוד בזה, ותמשיך בתם כפי הנראה לה, כפי המשך הלב וכו', והרי (כנ"ל) ה' משגיח בהשגחה פרטית.

ט'קסז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 375, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

נעים זמירות ישראל: שמואל-ב כג, א. וראה שהש"ר פ"ד, ד (א).

ה' לי לא אירא: תהלים קיח, ו.

ה' רועי לא אחסר: שם כג, א.

ובסגנון הידוע בתורת הבעש"ט: ראה כש"ט הוספות סקי"ט ואילך. וש"נ.

עם קרובו: תהלים קמח, יד.

פירושו רק ענין של נסיון: ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' קפח ואילך. וש"נ.

מנסה ה"א אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה"א בכל גו': פ' ראה יג, ד.