ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קסח

ב"ה, צום הרביעי, יהפך בקרוב לששון ולשמחה [ה'תשכ"ו]

ברוקלין, נ.י.

מרת..תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ב תמוז, בו כותבת שזה איזה שנים לאחרי חתונתם, ועדיין לא נתברכו בפרי הבטן.

ולפלא שאינה כותבת אם שאלו ברופאים מומחים, שהרי על האדם לעשות את התלוי בו בדרך הטבע, ובכל אופן יעשו זה עתה.

ועוד ועיקר כיון שלפעמים קרובות, העכוב בברכת השם לזרעא חייא וקיימא, בא מחסרון דיוק בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה (נדה, הפסק טהרה, טבילה במקוה כשרה וכו'), מחסרון ידיעה מלאה בכל הפרטים בזה, לכן עליהם לברר אצל רב מורה הוראה כל הפרטים בזה ועל מנת לשמור עליהם מכאן ולהבא ככל הדרוש.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קסח

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 193, והושלמה ע"פ העתקה.

ועוד ועיקר: ראה גם לעיל אגרת ט'קל, ובהנסמן בהערות שם.