ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קסט

ב"ה, י"ט תמוז, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום הבהיר י"ג תמוז (והקודמו), בו כותב דו"ח מהישיבה האחרונה וסיכום ההחלטות. ויהי רצון שימלאו החלטותיהם לטובה, ויקויים מאמר חכמינו ז"ל - מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות (ואינו מסתפק בתוספת מנה כמקודם). וההצלחה בענינים [אלו] תביא, כמו שכותב, רשימה שני', והתקוה שתעלה על הראשונה במנין ובמשקל וכולי. וכשם שבישר בשורות טובות עד עתה כן יבשר להבא, מתוך בריאות נכונה וטיבול מוצלח, שכותב עד"ז בסיום מכתבו.

ובפרט שמכתבו נכתב ביום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמו שנדבר כשהי' כאן, שההוראה די"ב-י"ג תמוז לכל אחד ואחד מאתנו היא, שכשאדם מעמיד עצמו בתוקף מתגבר הוא על המניעות הכי גדולות. ואף שמי ידמה לו, אבל הרי גם המכשולים בזמן הזה קטנים הם שלא בערך, ועוד זאת שהדרך כבר כבושה וסלולה לפנינו, על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

ויהי רצון שימים אלו דבין המצרים יהפכו לששון ולשמחה, כיעוד הנביא, ונזכה לראות במהרה בימינו גאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה לרפואה קרובה ולבשורות טובות.

ט'קסט

מר שניאור זלמן שי' מסחרי: אגרות נוספות אליו - לעיל ט'ע, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר חכמינו ז"ל: ראה קה"ר פ"א, יג. הנסמן בלקו"ש חכ"א ע' 450.

שההוראה די"ב-יג תמוז: ראה גם לעיל אגרת ט'קסז.

תיכף: להעיר ממרז"ל ג' תכיפות הן (נת' בד"ה שאו ידיכם, ש"פ פנחס, פ"ז (בס' הקונטרסים ח"א דף קפח)).

פנחס: ראה ברכות (נו, סע"ב): פנחס..פלא (ובפרש"י שם: כמו שנעשה לפנחס כדאמרינן [ב]סנה' (פב, ב). וצ"ע דא"כ הול"ל פלאות, שהרי הרבה נסים נעשו אז לפנחס. ולהעיר דאות נו"ן מתחלפת בלמ"ד (ממוצא א' - דטלנ"ת בלשון) ופנחס אותיות פח-נס (אלא שעפ"ז הול"ל נס נעשה) אלא שלע"ע לא מצאתי זה בס').

דטלנ"ת בלשון .. אלא: בטופס אחר הוא בשינוי והוספה: דטלנ"ת בלשון ראה נחמי' ג, ל) ו"חס" - מדרגי' דחסד (זח"ג רלח, א), גם בפנחס ישנם אותיות נס (אלא...

ארבעת הסוגים: להעיר מיהל אור להצ"צ לתהלים קז.

------------------------

כיעוד הנביא: זכרי' ח, יט. וראה רמב"ם סוף הל' תעניות.