ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קע

ב"ה, מוצש"ק פרשת פנחס, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו...

והרי הימים ימי סגולה תיכף לש"ק פנחס, יום ברכת הגומל של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, בקשר עם גאולתו,

וכמדובר כמה פעמים: גופא בתר רישא אזיל,

ובפרט אלה אשר זקוקים הם שיגמלם ה' טוב, והם ארבעת הסוגים וסימנך וכל ה"חיים" (חולה יסורים ים מדבר) יודוך סלה, חיי"ם

כפשוטו,

וכן ארבעה סוגים אלה בעבודה הרוחנית (וכמבואר במאמר ד"ה ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלני טוב, לבעל הגאולה):

חולה - טמטום המוח והלב ,

חבוש בבית האסורים - ד(יצר הרע) רשע מכתיר את הצדיק (יצר טוב),

יורד בים - בריבוי הבלבולים (מים רבים ) של עניני העולם,

הולך במדבר - הנמסר רק לגשמיות העולם וחומריותו (היפך מקום ישוב אדם, אתם קרוים אדם, אדמה לעליון),

כי, כסיום המאמר (שם): בחסדי א-ל עליון מתעורר רוח ממרום

וכו' עד אשר צדיק מצרה נחלץ (דכל אחד ואחד מישראל בכלל זה) וכמ"ש ועמך כולם צדיקים.

בברכה

מ. שניאורסאהן

ט'קע

כללי-פרטי. נדפסה בסה"מ תש"ה בתחלתו, ובלקו"ש ח"ח ע' 336, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ממרז"ל ג' תכיפות הן: ירושלמי ברכות פ"א ה"א.

מיהל אור: ע' תיט.

גופא בתר רישא אזיל: ראה עירובין מא, א. סוטה מה, ב.

וסימנך: בלשון - ובסדר - השו"ע (או"ח סרי"ט).

בלשון: בטופס אחר הוא בשינוי והוספה: בלשון - ובסדר - הטושו"ע (או"ח סרי"ט. וראה הגמי"י להל' ברכות פ"י ה"ח. פרישה בטור שם).

במאמר ד"ה ברוך הגומל: דש"פ פנחס, פ"ז (בס' הקונטרסים שם).

טמטום המוח והלב: ראה ד"ה להבין ענין טמטום כו' לאדמו"ר הזקן (הובא ונתבאר בד"ה כל הולך בס' המאמרים תרכ"ו).

רשע מכתיר: חבקוק א, ד. וראה זח"ב קיז, ב.

מים רבים: נת' בארוכה במאמרים ד"ה זה.

במדבר: ראה תו"א מג"א (צד, א). אוה"ת להצ"צ לשה"ש (ח, ה).

------------------------

בעבודה הרוחנית: ראה גם "רשימות" חוברת קב ע' 6 ואילך. וש"נ.

ד"ה להבין ענין טמטום כו' לאדה"ז: מאמרי אדה"ז הקצרים ע' תפב. הובא ונתבאר באוה"ת שמיני (כרך ב) ע' תעח ואילך.

בד"ה כל הולך בס' המאמרים תרכ"ו: בהוצאת תשמ"ט ע' סז ואילך.

במאמרים ד"ה זה: ראה (לדוגמא) תו"א ר"פ נח. ובכ"מ.

אוה"ת להצ"צ לשה"ש: כרך ב ע' תשיד ואילך.

אתם קרוים אדם: יבמות סא, רע"א.

אדמה לעליון: של"ה ג, רע"א. כ, ב. רסח, ב. שא, ב. ובכ"מ.

צדיק מצרה נחלץ: משלי יא, ח. וראה סנה' לט, רע"א. הוספות לתו"א ס"פ כי תשא.

------------------------

הוספות לתו"א ס"פ כי תשא: קיב, סע"ד ואילך.

ועמך כולם צדיקים: ישעי' ס, כא. וראה סנהדרין ר"פ חלק.