ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קעד

ב"ה, כ"ג תמוז תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלום שי' ריבקין קבלתי בקשתו ברכה פ"נ,

ויקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

וזכות הצדקה (שמצו"ב הקבלה) תעמוד לו למילוי משאלות לבבו לטובה.

התקוה שיש לו קביעות עתים בכל יום, הן בלימוד תורת החסידות והן בתורת הנגלה, ובפרט ע"פ ספור הרב ריבקין שי' אודות גזע צור מחצבתו, משפחת חסידי חב"ד.

והרי נמצאים אנו בחדש הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורינו (שבודאי ידועה לו פרשת המאסר והגאולה שלו) וידועה הודעת חז"ל דגופא בתר רישא אזיל.

בברכה,

ט'קעד

מו"ה ארי' ליב: לאווסאן, סיאטל.

הודעת חז"ל דגופא בתר רישא אזיל: ראה עירובין מא, א. סוטה מה, ב.