ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קעח

ב"ה, כ"ה תמוז, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה לשני מכתבי', בם כותבת ראשי פרקים מחיי', מצב רוחה, ומצבה בכלל בזמן האחרון, וכולי.

והנה בכלל אין פלא בחוסר שלוה פנימית באיש או אשה הישראלית אם אין הנהגתם היום-יומית מתאימה לטבע הפנימי והעצמי שלהם, זאת אומרת מתאימה למה שנאמר בתורתנו הק' ביחס לכל אחד ואחד מבני עמנו: בנים אתם לה' אלקיכם. שאם בנוגע לילד סתם עליו להתנהג באופן המתאים להוריו, על אחת כמה וכמה ועד לאין קץ בנוגע לבניו של מקום, בני ובנות ישראל, שאביהם שבשמים הורם דרכם בחיים בתורתו (לשון "הוראה"), הנקראת "תורת חיים", והלא הוא גם הבורא שבראם באופן המתאים לחיים אלו. שלכן הפרעה בהנהגה האמורה מביאה הפרעה בשלוה הפנימית וכולי.

מהאמור מובנת גם כן העצה העיקרית לתיקון המצב, והיא שלכל לראש צריכה להתנהג מכאן ולהבא באופן המתאים לרצונו של ה' בורא האדם ומנהיגו, כמפורט בשלחן ערוך.

מובן שמשער אני שיש מקשים על הנחה האמורה מהמציאות שכמה מאלו שאינם מקיי[מי]ם את המצוות ובכל זה כנראה אין חסר להם מאומה, גם לא בנוגע למנוחת הנפש וכולי. ותירוץ הקושי' גם כן פשוט הוא: א) בסגנון חכמינו - אין אדם יודע מה שבלבו של חברו, ובפרט בשטחים שמכמה טעמים מובנים אין חברו רוצה לגלות אותם להזולת. ב) בדוגמת חולי הגוף ר"ל, אשר כשאין החולה מרגיש שחולה הוא אין זה סימן בריאות, אלא אדרבה, סימן שהחולי כבד עליו. ועל דרך זה ועוד ביתר שאת הוא בנוגע למצב בריאות הנפש.

לשאלתה בנוגע לעצה מעשיית וכולי, הנה על פי התיאור במכתבה עלי' להתחיל לסדר חיי' באופן שתתרגל לחיים מסודרים מדי יום ביומו, אשר זה יקל עלי' להיכנס למסלול חיים קבוע, משמעת עצמית, מוח ושכל שליט על הלב והרגש, וכולי.

מובן שאין בהנ"ל שלילת הכתוב בתחילת המכתב, כי אם במסגרת זו עצמה הרי על האדם לעשות בדרך הטבע, וכנראה מהגורמים העקריים במצבה הוא הבלי-סדר ובלתי יציבות בחיי' בצד החיצוני שלהם, וכתוצאה מזה גם במצב נפשה, הרגשות וכולי.

כיון שלאחרי זמן ארוך של חיים בלתי מסודרים קשה להתרגל לחיים מסודרים ויציבים, מהדרכים להקל המעבר האמור הוא על ידי גורם מבחוץ, כוונתי קבלת משרה וכיוצא בזה, שתדע אשר יש לה התחייבויות כלפי אחרים בעבודה קבועה ושעות קבועות וכולי.

נראה מבין השיטין שבמכתבה שמעריכה את המצב שלה שיש לה סיבות נעלמות ורציניות וכולי. אבל לדעתי הנקודה העיקרית והגורם העיקרי הם שני ענינים הנ"ל: הנהגה על פי התורה וחיים בסדר מסודר. וכשתתקן (לאט לאט, לפחות) את האמור ישתפר מצבה במדה הכי חשובה, ואולי גם עד לידי תיקון גמור.

עוד נקודה בהאמור, וגם היא עקרית, היינו שידוך מתאים. אבל פשוט שגישה לבעי' חשובה זו, על אחת כמה וכמה החלטה בזה, צריכה להיות מתוך מנוחת הנפש ומבלי בילבולים. שלכן קדימה לסידור שני הענינים הראשונים, ולאחרי זה לגשת ולהתענין בנקודה האחרונה.

קשה לשער מראש כמה זמן דרוש יהי' לתיקון האמור, אבל ברור הוא לדעתי אשר תלוי זה אך ורק ברצונה והחלטתה תקיפה שעלי' ללכת בכיוון האמור, ולאחרי זה למלאות החלטה זו מבלי היסוסים וספיקות וכולי.

ויהי רצון שהשם ית', המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, יאיר דרכה בחיים ויצליחה בכל המצטרך לה בגשם וברוח.

בברכה לבריאות הנפש ובריאות הגוף ולבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קעח

בנים אתם לה' אלקיכם: פ' ראה יד, א.

בתורתו (לשון "הוראה"): ראה רד"ק לתהלים יט, ח. זח"ג נג, ב.

בסגנון חכמינו: פסחים נד, רע"ב.

מוח ושכל שליט על הלב והרגש: ראה תניא פי"ב. פי"ז. ועוד.