ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קפג

ב"ה, ז' מנ"א תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב אודות מצב בריאותו.

יש לעשות כדיעה אחידה של שני רופאים מומחים במקוצע.

ומובן ופשוט שצריכה להיות התחזקות בהנהגה בחיי היום יומי מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, שניתנו לנו מהשם יתברך שהוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ורופא בשר ודם שלוחו הוא.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, ובכל יום חול קודם הנחת התפילין, להפריש פרוטות אחדות לצדקה. ומובן שהפרשה לצדקה צריכה להיות בלי נדר.

בברכה.

בשם [כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר]

עליהם נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.

ורופא בשר ודם שלוחו הוא: ראה גם לקו"ש ח"ה ע' 80 ואילך.