ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קפד

ב"ה, ח' מנ"א תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בכבוד ובברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

לכתבו בעניני בריאות, במקום חילוקי דיעות כזה שכותבם, יש לעשות התייעצות משלשה רופאים ולהחליט כהרוב, ויהי רצון שיקוים בזה מ"ש , וברכך ה"א בכל אשר תעשה.

וכאן מקום אתי להביע עוה"פ התענוג מהקריאה ועיון בהזדמנות מתאימה בספר[ו], כלי החרס בספרות התלמוד, והשי"ת ימלא משאלות לבבו לטובה בנוגע לספרו שעוסק בו עתה (בנוגע לכלי זכוכית).

כן כאן מקום אתי, החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח להיות לו קביעות עתים גם בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, נוסף על לימודו בנגלה דתורה, ובודאי לדכוותי' האריכות בגודל הענין, אך למותר.

ט'קפד

מו"ה יהושע: בראנד, ירושלים.

וברכך ה"א בכל אשר תעשה: פ' ראה טו, יח.