ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קפט

ב"ה, י"ז מנ"א תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מו"ה יצחק אייזיק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א מנ"א, בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

התקוה חזקה שמשתדל בקביעות עתים דתלמוד תורה דרבים בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכידוע גודל ההכרח בזה בדורותינו אלה (ויעוין קונטרס תורת החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר, וקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע) ויעיין ג"כ דברים נפלאים בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות להאריז"ל החי, ובודאי לדכוותי' האריכות בהאמור אך למותר.

והרי הכל בהשגחה פרטית שיש לכ' השפעה בק"ק ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם.

ט'קפט

מו"ה יצחק אייזיק: בעק, לונדון.

קונטרס תורת החסידות: נדפס באג"ק שלו ח"ד ע' שיב ואילך.

בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות: נדפס ג"כ בהוספה לקונטרס עץ החיים שם.

ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב: ראה ס' הישר לר"ת שי"ג. הובא בשל"ה סט, א.