ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצ

ב"ה, טו"ב מנחם אב, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בהמשך להמדובר בעל פה, רצוני גם בכתב, לכל לראש, לקדם פניו בברכה לחזירתו לאה"ק ת"ו באיחולים לבביים אשר העמל הרב שהשקיע בנסיעותיו וכולי יביא פירות במדה מרובה על הצפוי ובסגנון חכמינו ז"ל - אשר כל דבריהם מדוייקים בכל הפרטים - "יגעת ומצאת", זאת אומרת, שכשיש יגיעה אזי התוצאות לא רק מתאימות ליגיעה, אלא באופן של "ומצאת", כלומר על דרך מציאה הבאה שלא בערך לטרחה שהשקיעו בה. וזכות הרבים מסייעתו.

ועוד הפעם להביע תודתי הלבבית וגודל הקורת רוח והנחת רוח מהתשורה היקרה גוף כתי"ק כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, שנוסף על ענין הפדיון שבויים שבזה, כמדובר, שהיא פעולה חד-פעמית, הרי התענוג מזה ותוכן המכתבים הם ענינים שנמשכים ומתמידים, ומתחדשים ונשנים בכל פעם שמעיינים בהם.

ומובן שהנני רוחש לו הוקרה עמוקה מקרב לב בעד העונג מהזדמנות הפגישה עוד הפעם פא"פ ואפשריות השיחה פא"פ ביחידות, אף על פי שהזמן שהי' לרשותנו לא הספיק כלל לערך הענינים שנידברו ועל אחת כמה וכמה לאלה שלא נידברו ואשר בהזדמנות המתאימה נבוא בכתובים עליהם.

בברכה לבשורות טובות בכל הכתוב לעיל, כולל (ותקותי) שיתנו לכ' אפשריות להנפש מנסיעותיו וביקוריו, שאע"פ שבודאי היו כמה וכמה ענינים של סיפוק נפש ונח"ר אבל הרי גם עניני תענוג יש לפעמים שלאחריהם יש צורך להנפש, ובכבוד והוקרה.

ט'קצ

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

ובסגנון חכמינו ז"ל: מגילה ו, רע"ב. וראה גם לעיל חכ"ג אגרת ט'כד, ובהנסמן בהערות שם.

מהתשורה היקרה גוף כתי"ק: אגרות קודש שלו (ראה גם לעיל אגרת ט'קסג). האוסף אבד בווארשא בעת מלחמת העולם הא' (ראה "ספריית ליובאוויטש" ע' קכ). בשנה שלפנינו הובאה לארה"ק חבילה של אגרות קודש אלו, מו"ה רש"ז שזר קנה אותם ונתנם במתנה לרבי, כשביקר ביחידות כדלקמן (ראה שם ע' קנב).

מהזדמנות הפגישה..ביחידות: ביקר אצל הרבי במוצש"ק נחמו, י"ג מנחם-אב, והי' ביחידות כשעתיים (עד קרוב לשעה 2 לפנות בוקר). ראה גם לקמן אגרת ט'רלד.

למחרת ביום שלח אליו הרבי משלח לבקרו במלון, כדלקמן אגרת ט'רז.