ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצא

ב"ה, ערב ש"ק פ' עקב,

ברוקלין, נ.י.

כ"ף מנחם אב , ה'תשכ"ו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו,

וכבראש פרשת שבוע זה: ושמר ה' אלקיך לך גו' וברכך גו' ברוך תהי' מכל העמים גו' ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך גו',

אשר "ואכלת ושבעת" - גם (מרמז ו)כולל כל מה שמפרט אח"כ (בהאזהרה "השמר לך"): תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת..וכל אשר לך ירבה,

וכביאור הזהר בפרשתנו ב(נוסח ו)ענין הברכה: ברוך דא רזא דמקורא עילאה מכלא לארקא ולאמשכא ולאנהרא כל בוצינין,

ופירש אאמו"ר: הג' לשונות לארקא לאמשכא לאנהרא, י"ל כי ברוך שהוא רזא דמקורא עילאה , דהיינו יסוד אבא, הנה חכ' הוא יו"ד שבשם, שיש בזה ג' בחי', והם הג' אותיות יו"ד, י' נקודה, ו' קו, ד' שטח, ורומזים ג"כ על חב"ד, כי חכ' כולל בינה ודעת ג"כ, י' חכ' , ו' דעת, ד' בינה, זהו לארקא מי', ולאמשכא מו', ולאנהרא מד', כי הארת אור הוא בהתפשטות והיינו שטח. עכ"ל,

אשר בפשוטו של דבר הוא - שיהי' לארקא ויתגלה ממקור העליון של הברכה עצם הברכה (ולא הארה לבד) ויומשך למטה מטה ותאיר הברכה העליונה בכל הענינים לפרטיהם,

(וכאמור בכתוב) עד אשר - ושבעת .

בברכה

מ. שניאורסאהן

* * *

לא מצאתי שהובא הזהר בהאנציקלופדי' התל' . וכדאי, לפע"ד, להשלים במהד"ב.

* * *

במענה לשאלותיו : נמצא בכ"מ בדא"ח ביאור דרז"ל ומנהגים אף שאין נוהגים כן בחב"ד ועוד יותר מזה - אף שהפס"ד אינו כן*. והטעם - מפני שאלו ואלו דא"ח.

"כו'" באגה"ק במקום שלכאורה צ"ל "גו'" - העירותי ע"ז בפתח דבר ל"מפתחות" בסופו. ויש עוד להוסיף כי, כנראה מהסכמת "הרבנים שי' בני הגאון כו'" נדפסו רוב אגה"ק מהעתקות התלמידים, עיי"ש בהסכמה.

* * *

בנוגע דעם געזונט, שלאפן וכו' פון אייער פרוי תחי' - דארפן איצט נאכאמאל פרעגן א דאקטאר און טאן לויט זיין עצה - צו רפואה.

* * *

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ט"ז, מנ"א, ויהי רצון שימשיך בטוב ברשימותיו , הלוך והוסיף - "וכל אשר לך ירבה", שביעה אמיתית.

* * *

מאשר הנני קבלת מכתבם מיום ט"ו, מנ"א והקודמו, ויהי רצון שיבשרו טוב בתוכנם.

נתאכזבתי רבות מה"פעולות" בענין הגנרטור. קויתי שככתבי יוקם שבת א' קודם, ומאז עברו כו"כ חדשים! וסו"ס - באו בשאלה... הלקנות גנרטור!! אעפ"כ (וכולי האי וכו') כותב הנני עוה"פ (ויה"ר

שעכ"פ עתה לא יהיו דב"ט) המענה לשאלתם - בפרש"י בלק (כב, ז):

באם יקנוהו בשעה הזאת (תומ"י לקבלת מכ' זה) יש בזה ממש, ואם כו'.

* * *

נתעכב המשלוח ונתקבל מכתבו מג' אלול. ובנוגע להסתדרות וכו' - באם ככתבו: המושב דתי הוא כדבעי, רוצים לקבלו (בתור נסיון - היינו לראות הימלא מה שיקבל ע"ע) הרי (באם זוג' תי' מסכימה ע"ז ברצונה הטוב) יכנסו להמושב וימלא (כהבטחתו) תנאי העבודה שם כפי הדרוש וה' יצליח.

ועוד (ועיקר, ונוגע לפרנסה) מוכרח שישרה השלום ביניהם (הוא וזוג' תי'). ולזה מוכרח שכל אחד יותר מקצת משלו ולא להכנס לנצחנות וכיו"ב. ואח"ז איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם. ויבש"ט.

כ"ף מנחם אב: יום בו נפטר אאמו"ר (בשנת תש"ד - לאחרי המאסר וכו' על עבודתו במסנ"פ בהחזקת היהדות והפצתה) בגולה אשר הגלה, בעיר אלמא אטא (קאזאחסטאן, רוסיא).

כ"ף: ראה שבת קד, א. לקו"ת שה"ש (יח, ד).

כ"ף מנחם אב: להעיר מתענית (כו, א. כח, א).

ואכלת..כולל: וכזהר ר"פ עקב: ואכלת ושבעת וברכת כו' פקודא דא לברכא לי' לקב"ה על כל מה דאכיל ושתי בהאי עלמא. וראה ברכות (מח, ב) רבי אומר כו' וברשב"א שם דס"ל (ועוד תנאי שם) דהוי' דאורייתא (ודלא כתוס' שם לה, א). וראה רמ"ז בזהר שם - ולהעיר מפי' הצ"צ (באוה"ת פ' עקב עתק"ח): ברוך תהי' מכל העמים היינו שכל הניצוצים שנפלו בהם בשבה"כ יתעלו ויוכללו בך.

בהאזהרה: שצ"ל מתאימה להסיפור שלפני'.

וכביאור הזהר: ראה ג"כ ביאוה"ז שם (והגהות ע"ז באוה"ת להצ"צ שם).

------------------------

ט'קצא

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 266, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ופירש אאמו"ר: ברשימותיו על גליון הזהר שם.

שהוא רזא דמקורא עילאה: שמזה ראי' (כפי' הביאוה"ז) דהיינו יסוד אבא (ולא בינה - כפי' אור החמה).

י' חכ', ו' דעת, ד' בינה: להעיר מקהלת יעקב מע' יו"ד סי"ב. ובכ"מ.

בפשוטו של דבר הוא: כמובן מבי' ענין נקודה קו שטח בד"ה מי מנה תער"ב (הועתק ונת' בסד"ה אפס בלתך תרצ"ד - בס' המאמרים תשי"א), ד"ה למרבה המשרה, ש"ת (בס' המאמרים - קונטרסים ח"ב) פ"ד.

לארקא..עצם: כמ"ש שמן תורק כו' שמריק מכלי אל כלי כו' (אוה"ת שם ס"ע תקמ"ט).

עד אשר - ושבעת: ראה לקו"ת נשא (כו, ד), בפרשתנו (טו, ג). ובאוה"ת שם.

------------------------

ופירש אאמו"ר: ראה גם שיחת ש"פ עקב כ"ף מנ"א תש"כ. תשכ"ו. ד"ה ואכלת ושבעת תשל"ג (סה"מ תשל"ג ס"ע 460 ואילך. לקו"ש שם ע' 267).

ברשימותיו על גליון הזהר: נדפס לאח"ז בלקוטי לוי יצחק הערות לזח"ג ע' תנח.

בד"ה מי מנה תער"ב: המשך תער"ב ח"א ע' נ.

בס' המאמרים תשי"א: ע' 164 ואילך.

בס' המאמרים - קונטרסים ח"ב: תלו, סע"א ואילך.

כמ"ש שמן תורק כו' שמריק כו': שה"ש א, ג ובשהש"ר עה"פ (פ"א, ג (א)).

*) לדוגמא: לקו"ת נצבים (מה, סע"א) של יעל פשוט. וראה סוף מפתחות ללקו"ת ב"ביטוים כו'" מע' מנהגים.

------------------------

לא מצאתי: מכתי"ק, בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם.

שהובא הזהר: ר"פ עקב (שהובא לעיל בהערה ד"ה ואכלת): ואכלת ושבעת וברכת כו' פקודא דא לברכא לי' לקב"ה על כל מה דאכיל ושתי בהאי עלמא.

בהאנציקלופדי' התל': כרך ד ערך בהמ"ז בתחלתו.

במענה לשאלותיו: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה פנחס אהרן ווברמן. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' עב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תרסט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'רפד. ט'שסג.

נמצא בכ"מ בדא"ח: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תרטז. ח"ט ב'תשפה.

שאלו ואלו דא"ח: עירובין יג, ב. וש"נ.

"כו'" באגה"ק במקום שלכאורה צ"ל "גו'": ראה גם "מ"מ, הגהות והערות קצרות לסש"ב" בהקדמה ע' יו"ד (בליקוט פירושים).

מאשר הנני..אמיתית: נכתב כהוספה לאגרת הקודמת, בטופס הנשלח למוהרש"ז דוכמן.

אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לו, ובהנסמן בהערות שם.

ברשימותיו: שנדפסו אח"כ בספרו "לשמע אזן".

נתאכזבתי רבות: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל ועדת הגנרטור בכפר חב"ד. ראה לעיל ט'קו, ובהנסמן בהערות שם.

נתעכב המשלוח: נכתבה בשולי האגרת הקודמת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קפט.

איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם: סוטה יז, א.