ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצב

[עש"ק כ"ף מנ"א תשכ"ו]

מובן שא"א לומר שעד שנת תשכ"ו - תורת החסידות היתה דומה לכפיפה שאין לה אזנים!!

ט'קצב

נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ב ע' 257, והוא מענה להצעת המזכיר הרי"ל שי' גרונר, להוסיף בהקדמת המו"ל לס' המפתחות לדא"ח שנדפס אז (ועיקרו נערך ע"י רבינו) את מארז"ל (עירובין כא, ב): קודם שתיקן שלמה כו' היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים.