ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצג

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום י"ח מנ"א, בו כותבת אודות מרת...

והנה בכלל אין זה ענין לענות לאחת בהנוגע לענינה של השני' כמובן.

בכל זה בתור יוצא מן הכלל, באתי במענה במכתבי זה כמובן באם נוסח השאלה וסגנונה מתאימות לדעת הנ"ל.

א) מובנת הפליאה על ההודעה, שעוד לא מלאה הדרוש בשיפור מצבה הרוחני, אלא שמקווה לשפר המצב בעתיד הקרוב, שאם בענינים גשמיים, יפה שעה אחת קודם, עאכו"כ בנוגע לענינים רוחניים, שכל רגע וכל פעולה, עולם מלא הוא, ובפרט כשזקוקים לברכת השם, כולל להחליט (בהווה ולא רק בעתיד) כדבעי בענינים חשובים.

ב) בנוגע להצעת נכבדות, האם יש מקום להודעת הגיל, בזה עלי' לפנות לרב מורה הוראה בסביבתה, שיורה לה דעת תורה בזה.

ג) נסיעתה לחו"ל אין נראית לי, והרי ארץ ישראל עלי' נאמר, עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, אלא שהצנור והכלי לקבלת הברכה, היא הנהגה בחיי היום יומים מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קצג

עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה: עקב יא, יב.

עליהם נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.