ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצה

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג מנ"א, ות"ח על שימת לבבו לבשרני טובות אודות ההו"ל של חלק ב' מהספר שמן למאור.

ומענין לענין באותו ענין, התקוה חזקה אשר אינו מסתפק בקביעות עתים בלימוד תורת החסידות בכל יום לעצמו, כי אם עוסק בהפצת המעינות בסביבתו, ועד שיגיעו וגם יפוצו חוצה.

ובודאי לדכוותי' גודל הענין וההכרח בהאמור אין צורך ביאור,

והובטחנו , דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל לב השומע ופועלים פעולתם.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ט'קצה

מו"ה שניאור זלמן: ברבש, נכד אדמו"ר מוהרש"נ מבאברויסק, מח"ס "שמן למאור" דלקמן.

דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל לב: ראה ס' הישר לר"ת שי"ג. הובא בשל"ה סט, א.