ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצו

ב"ה, ערש"ק מברכים חודש אלו"ל, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

כנס נשי ובנות חב"ד, כפר חב"ד, ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי הידיעה ע"ד קביעת הכנס ליום ב' א' דראש חודש אלול הבע"ל.

והרי בכלל כשמתכנסים בני או בנות ישראל, עליהם נאמר ועמך כולם צדיקים, טוב להם וטוב לעולם, ובפרט כשמטרת הכינוס היא מלכתחילה לחזק הפעולות של ביסוס היהדות המסורתית והפצתה, מוארה באור וחיות חסידותיים, ועוד יש כאן - מצוה דרבים וזכות הרבים.

ועוד סגולה מיוחדת לכנס זה שהמקום גורם והזמן גורם, שמתקיים בכפר חב"ד ת"ו בראש חודש הרחמים הוא חודש אלו"ל , ר"ת אני לדודי ודודי לי כמודגש בתורת רבנו הזקן, וכמבואר שם "ע"פ משל ממלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין

- ומוסיף כ"ק מו"ח אדמו"ר: ויכולים

כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות וכולי". וכמבואר בארוכה על ידי אדמו"ר הצמח צדק - שהשנה שנת המאה להסתלקות הילולא שלו - בספרו אור התורה.

ויהי רצון שהכנס יביא תוצאות המקוות ועוד יותר מהמשוער, התחל מיד בכנס עצמו והלוך ומוסיף בימים שלאחרי זה, וכל אחת ואחת מהמשתתפות וכל נשי ובנות חב"ד בכלל, וכל אלו שיצטרפו אליהן - תחיינה - תראינה ברכה והצלחה בפעולותיהן, וכאמור לעיל, פעולות חדורות באור וחיות חסידותיים ובאופן דמוסיף ואור.

וכיון שהכנס הוא בראש חדש אלול שאז זמן איחולי כתיבה וחתימה טובה, יברך השי"ת את כל אחת ואחת מהן עם כל בני המשפחה - שיחיו - בשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולכוח"ט

מ. שניאורסאהן

וכמבואר שם: לקו"ת פ' ראה ע' לב.

ומוסיף..אדמו"ר: בד"ה לך אמר לבי, ה'שי"ת.

אור התורה: פ' ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה.

------------------------

ט'קצו

ועמך כולם צדיקים: ישעי' ס, כא. וראה סנהדרין ר"פ חלק.

טוב להם וטוב לעולם: ראה סנהדרין עא, סע"ב (במשנה).

אלו"ל, ר"ת אני לדודי ודודי לי: שה"ש ו, ג ובשעה"פ להאריז"ל עה"פ. הנסמן בסה"מ מלוקט ח"ב ע' פב הערה 67.

בד"ה לך אמר לבי, ה'שי"ת: נדפס בסה"מ ה'ש"ת ע' 167. תש"י ע' 285.

אור התורה פ' ראה: כרך ב' ע' תתב ואילך.

שאז זמן איחולי כתיבה וחתימה טובה: ראה מטה אפרים או"ח סתקפ"א ס"ט.