ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצז

ב"ה, כ"ח מנ"א תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"א מנ"א, בו כותב אשר לאחרונה אין רואים כל כך הצלחה במצבם ובעניניהם.

ובכלל בנוגע לעניני בני ובנות ישראל, הרי הוספה במילוי רצונו של הקב"ה, ע"י הוספה בלימוד התורה וקיום מצותי' בחיי היום יומים, מוסיפה בברכת השם בהמצטרך לאדם ולביתו, בפרנסה ובנחת מילדים ובכל עניניו. ובעניני טוב וקדושה תורה ומצותי', הרי ככל שיהי' המצב גם טוב בזה, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

ומובן שהאמור הוא כולל גם כן התחזקות בבטחון בהשם ית' המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, והרי על זה נאמר, ה' רועי (כשיתבונן ויתנהג מתאים לזה, אז) לא אחסר.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין - באם לא נבדקו בשנים עשר חדש האחרונים - ובכל יום חול קודם הנחת התפילין להפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קצז

ה' רועי..לא אחסר: תהלים כג, א.