ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצח

ב"ה, כ"ח מנ"א תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג מנ"א, בו כותב אודות העכובים עד עתה בנוגע שידוכין.

וידועה ההוראה בכגון זה, להתבונן בעיקר שתהי' המדוברת מתאימה למ"ש אשה יראת ה' היא תתהלל, ז.א. שומרת מצות בחיי היום יומים,

ומובן שהאמור הוא מתוך הוספה בהנהגה בחיי היום יומים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, והרי בעניני טוב וקדושה, ככל שיהי' המצב גם טוב, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'קצח

אשה יראה ה' היא תתהלל: משלי לא, ל.

עליהם נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.