ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קצט

ב"ה, כ"ח מנ"א תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה..שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג לחדש מנ"א, בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בנוגע להשפעה על בנים. - רואים במוחש שלפעמים רבות יכולים להשפיע ע"י ידידים יותר מאשר השפעה ישירה גם מהקרובים ביותר, ובלבד שידברו בזה פעם ושתים ויותר ובדברים היוצאים מן הלב, ושלא יהי' ניכר שממנו באה התעוררותם ופעולתם בזה.

וכן (וזה עיקר), שאם בכל הזמנים נצטוינו להעלות בקדש, עאכו"כ כשזקוקים לברכה מיוחדת ובפרט בענין כה גדול הערך בהנוגע לבן, וק"ל.

ט'קצט

שלפעמים רבות: ראה גם לעיל אגרת ט'קעז, ובהנסמן בהערות שם.

ובדברים היוצאים מן הלב: ראה ס' הישר לר"ת שי"ג. הובא בשל"ה סט, א.

נצטוינו להעלות בקדש: ברכות כח, א. וש"נ.