ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רא

ב"ה, ראש חודש אלול, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

מר מ. גובר שי', יו"ר מועצה איזורית לכיש,

ד"נ נחל לכיש דרום

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ט מנ"א, ות"ח על שימת לבבו להודיעני ע"ד רושם ביקור קבוצת אנשי חב"ד במסיבת בר מצוה בחבל הנגב.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, שהיום הוא ראש חודש אלול שאז מתחילים לאחל זה לזה כתיבה וחתימה טובה, שהנני מאחל למר ולכל אשר לו.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

נ.ב. על פי תורת והדגשת הבעש"ט שכל ענין הוא בהשגחה פרטית, תקותי חזקה שכ' מנצל הכוחות והאפשריות שניתנו לו להיותו יו"ר המועצה האיזורית לבסס האיזור בגשם וברוח גם יחד, וכדרך ומסורת עמנו בנ"י בכל מושבותיהם ועל אחת כו"כ באה"ק ת"ו - באופן דהגברת הרוח על הגשם והצורה על החומר. ובודאי לדכוותי' דמר האריכות בהאמור אך למותר.

מזכיר שנפגשנו בימי נעורינו בבית אבא ז"ל ביקטרינוסלב. ובטח בהזדמנות הבאה יודיעני שמו אז, כיון שלא זכור לי השם "גובר" מהימים ההם, אלא שבטח שינה שם המשפחה כנהוג באה"ק.

ט'רא

ומגלגלין זכות ליום זכאי: תענית כט, א. וש"נ.

שאז מתחילים לאחל: ראה מטה אפרים או"ח סתקפ"א ס"ט.

תורת והדגשת הבעש"ט שכל ענין הוא בהשגחה פרטית: ראה כש"ט הוספות סקי"ט ואילך. וש"נ.