ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רג

ב"ה, ב' אלול ה'תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אהרן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ה מנ"א.

ובמענה לשאלתו: באם המקיים נפש אחת מישראל - פס"ד חז"ל ברור הוא שכאילו קיים עולם מלא עאכו"כ עשיריות נפשות ועד לקהלה שלימה. והרי לימוד בנ"י את התורה - שהיא אך היא חיינו - באופן שמשפיעה על חיי הלומד (בסגנון חז"ל - לימוד המביא לידי מעשה) ועד שתקוה חזקה שתעצב את חייו, הרי עי"ז מקיים אותו, מחייהו ומביאו לחיי עוה"ב וגם לחיי עוה"ז (הראויים לשם-חיים).

ועפ"ז מובן שדרכם בעתיד ברורה - למלאות בקשת הקהלה ולהמשיך בפעולותיהם בה עוד משך זמן. ויתוסף עי"ז בברכת ה' גם בעניניהם הפרטים ובנקודה העקרית - רוב נחת אמיתי מכל יו"ח שי'.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ט'רג

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 203, והושלמה ע"פ העתקה.

פס"ד חז"ל: סנהדרין לז, א (במשנה).

בסגנון חז"ל - לימוד המביא לידי מעשה: קידושין מ, ב. וש"נ.

מחייהו ומביאו לחיי עוה"ב וגם לחיי עוה"ז: ראה ב"מ לג, א.