ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רד

ב"ה, ו' אלול תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום 8/15 עם המצורף אליו.

בעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכל [ה]ענינים אודותם כותבת.

וידועה הוראת חכמנו ז"ל, אשר התחזקות והוספה בקדושה יהדות ומצותי', מוסיפה בברכת השם, והרי בעניני טוב וקדושה ככל שיהי' המצב טוב, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

ומהנכון אשר יבדקו את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין,

וכן בטח שומרת על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המכתב בלשון הקדש, אבל היא יכולה לכתוב, גם בצרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.