ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רו

ב"ה, י"ב אלול, תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב, בו כותב שזה כמה שנים לאחרי חתונתם ועדיין לא נתברכו בפרי הבטן.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכיון שלפעמים רבות העכוב לברכת השם לזחו"ק בא, מאי הדיוק בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה (נדה, הפסק טהרה, טבילה במקוה כשרה וכו') מחסרון ידיעה בכל הפרטים בזה, לכן עליהם לברר אצל רב מורה הוראה כל הפרטים בזה ועל מנת לשמור על זה ככל הדרוש מכאן ולהבא.

ומובן שהאמור הוא בתוככי כללות הנהגה בחיי היום יומים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, וגם הוספה בזה מזמן לזמן,

ולאחרי התחזקות בהנהגה האמורה, ישאלו עוד הפעם דעת רופא מומחה ולעשות כהוראתו.

בפרטיות אודות הטפול שמזכיר במכתבו (נתוח וכו'), לכל לראש יש לברר אצל רב מורה הוראה, האם מותר ע"פ תורתנו תורת חיים.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, ובכל יום חול קודם הנחת התפילין להפריש לצדקה - כמובן שהפרשה לצדקה צריכה להיות בלי

נדר -

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ט'רו

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 194, והושלמה ע"פ העתקה.

וכיון שלפעמים רבות: ראה גם לעיל אגרת ט'קל, ובהנסמן בהערות שם.

עליהם נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.