ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רט

ב"ה, טו אלול ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

...ובעמדנו בימי רצון , ימי חדש אלול חדש הרחמים ,

אשר בימים אלה, כדברי אדמו"ר הזקן , השי"ת הוא ע"ד מלך שמקבלין "פניו בשדה, ואז רשאין

(ומוסיף ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר: ויכולים)

כל מי שרוצה לצאת ולהקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם" ,

ימלא המלך ממה"מ הקב"ה עוד בהיותו בשדה, כל בקשות ומשאלות לבבם לטובה של כל המקבלים פניו, בתוככי כללות ישראל, וימלא (כנ"ל) בסבר פנים יפות.

ויכתב ויחתם כל אחד ואחת לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.

והרי היום, יום בו קיימא סיהרא (של כל חודש זה) באשלמותא.

בברכת כוח"ט

מנחם שניאורסאהן

בימי רצון: ראה רש"י שמות לג, יא. טור וכו' או"ח סתקפ"א.

חודש הרחמים: ראה ג"כ ד"ה אני לדודי, ש"ת.

אדמו"ר הזקן: בלקו"ת פ' ראה דף לב.

ומוסיף ומבאר: סד"ה לך אמר לבי ה'שי"ת.

בסבר פנים יפות: ראה פיה"מ לאבות פ"א מט"ו. - ולהעיר מפיה"מ שם (פ"ג מי"ב): בשמחה וזה יותר כו'. וי"ל שזהו בחה"ס זמן שמחתנו כו' שלאחרי אלול ועשי"ת, הימים דשמאי - שם אורחותיו (ראה לקו"ת שה"ש מח, ג) ואכ"מ.

------------------------

ט'רט

כללי-פרטי. נדפסה בספר המנהגים-חב"ד בתחילתו (וראה לקמן אגרת ט'רכט) ובלקו"ש ח"ט ע' 312.

ד"ה אני לדודי, ש"ת: סה"מ ה'ש"ת ס"ע 150 ואילך.

סד"ה לך אמר לבי ה'שי"ת: סה"מ ה'ש"ת ע' 167. תש"י ע' 285.

כל בקשות: ראה אוה"ת להצ"צ (שהשנה שנת המאה להסתלקות הילולא שלו) פ' ראה הגהות ללקו"ת הנ"ל (ע' תתח): וי"ל שאז באלול מאיר הארת בחי' י"ג מכילין הנ"ל גם בשושנה החיצונה. עיי"ש.

קיימא סיהרא: שישראל מונין ללבנה (סוכה כט, א) ודומין ללבנה מתאים לשינוי' (ראה שו"ע יו"ד סקע"ט ס"ב. זח"א קפא, א. סהמ"צ להצ"צ (לא, א)).

------------------------

קיימא סיהרא..באשלמותא: זח"ב רטו, א. ועוד.