ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רי

ב"ה, ט"ו אלול ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ז' אלול,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הלימודים (בחסידות וגם בנגלה) עם התלמידים שי' - מובן שצ"ל מתאים להידיעות והכשרון ובאופן (שסו"ס עכ"פ) יהי' לבם חפץ בם.

בברכת כוח"ט

מ. שניאורסאהן

ט'רי

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קא.

מו"ה יהושע שניאור זלמן: סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'פח, ובהנסמן בהערות שם.

עם התלמידים: בכתת הישיבה הגדולה במלבורן. ראה לעיל אגרת ט'עג, ובהנסמן בהערות שם.

לבם חפץ: ראה ע"ז יט, א.