ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רטו

ב"ה, כ"א אלול תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ד אלול, בקשת ברכה, בקשר עם תפקידה בעתיד בסמינר בית רבקה בכפר חב"ד.

והנה בכגון זה הובטחנו בתורתנו הק' תורת חיים,

א) הבא לטהר - וידוע דיוק רבנו הזקן, לטהר (גם) אחרים - מסייעין אותו, ולא עוד אלא,

ב) יגעת ומצאת.

והתקוה חזקה שתשתדל בתפקידה במסירה ונתינה המתאימות, בחינוך בניו של מקום כביכול, ויקוים האמור לעיל.

ובטח למותר להדגיש, אשר אם על כל או"א מבני ישראל להיות דוגמא חי' של אדם המתנהג וחי ע"פ הוראות תורתנו תורת חיים, עאכו"כ - מחנך ומדריך.

וביחוד במוסד אשר תפקידו להכין מורות, ז.א. [..

ט'רטו

במענה..חב"ד: בטופס אחר הנשלח למרת יהודית ומרת שושנה: "במענה למכתבן מי"ג אלול, בקשת ברכה, בקשר עם חינוך והדרכה בבי"ס חב"ד באזבסטונים".

הבא לטהר..מסייעין אותו: יומא לח, סע"ב. וש"נ.

דיוק רבנו הזקן: לקו"ת דרושי שמע"צ פח, ב.

יגעת ומצאת: מגילה ו, רע"ב.