ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'ריט

ב"ה, כ"ח אלול, תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו - שנתקבל באיחור זמן רב - בו כותב אודות הבת תחי' והנהגתה וכו'.

ורואים במוחש אשר לפעמים רבות יכולים לפעול על ידי ידידים ומכירים יותר מאשר בהשפעה ישירה של קרובים והורים וכו', אשר ידברו עמדה פעם ושתים ויותר ובדברים היוצאים מן הלב, ובטח יוכל למצוא כאלה שיעשו כזאת, ובאופן שלא תדע אשר מהם (מההורים) באה הבקשה והתעוררותם לזה.

מובן שצודק בכתבו, שהפסק היחס עמה לגמרי, ודירתה במקום אחר, אין זה ענין, אלא שאפשר לעשות האמור באופן שלא יוכל לשמש כאילו נתינת הכשר, על הנהגתה בלתי רצוי', ובטח יש למצוא אופן ששני הענינים יתקיימו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שנמצאים אנו בחדש אלול, וידוע דברי רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע בספרו לקוטי תורה (דברים דף ל"ב) אשר הוא ע"פ משל מלך בשדה קודם בואו לעיר, אשר כל אנשי העיר יוצאים לקראתו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, עיי"ש.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין - באם לא נבדקו התפילין והמזוזות במשך שנים עשר חדש האחרונים -, ובכל יום חול קודם הנחת התפילין להפריש פרוטות אחדות לצדקה,

וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'ריט

לפעמים רבות: ראה גם לעיל אגרת ט'קעז, ובהנסמן בהערות שם.

ובדברים היוצאים מן הלב: ראה ס' הישר לר"ת שי"ג. הובא בשל"ה סט, א.