ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רכ

ב"ה, ערב ראש השנה, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

נשי ובנות חב"ד אשר בכפר חב"ד, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, בארצנו הקדושה תבנה ותכונן ע"י משיח צדקנו ב"ב - ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי פ"ש מהן וד"ש שלהן - ע"י הזוכה בגורל, ולאחרי זה - ע"י הרבנית מרת חי' פריידא תחי' קזרנובסקי,

ואשר מסרו גם כן - על דבר פעולותיהן בהפצת היהדות בסביבתן הקרובה וגם שמחוצה לה.

כן נמסר גם כן כוס הזהב וכנו זהב.

ויהי רצון אשר ימשיך להן השי"ת - לכל אחת ואחת, היא ובני ביתה שי' - ברכתו בכל המצטרך בגשם וברוח ובפעולותיהן האמורות, אשר בודאי עוד תוסיפנה בהן, כהציווי - להעלות בקדש.

והרי פעולות הנ"ל - הן הכוס של ברכה להצלחת הפעולות עצמן

ולברכת השם בכל המצטרך ושיהי' כל זה מתוך הרחבה, הרחבה בכל האמור, בתוככי כל עניני הכפר,

ועד לאופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, בלי מצרים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

ז"ע נתקבלו גם נרות השעוה - לשבת שובה הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה,

וידוע סיפור הרבנית הצדקנית מרת רבקה, מענה כ"ק חותנה אדמו"ר הצמח צדק (אשר היום הוא יום הולדתו) לבנה כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, אשר שבת תשובה, הפירוש - א שבת'דיגע תשובה. בכל ימות החול, הרי מה שאסור - אינו בבית, משא"כ בשבת הלא גם זה ישנו בבית, ולכן צריכים לידע תחלה - בכל דבר שרוצים לעשות - האם מותר זה. וזה שהניחו לשמן פתילה בהנר של תשובה ובהנר של חיים, נותן כח, שיכולים למלאות זאת (קונטרס צו).

הפ"נ שלהן נתקבל.

ט'רכ

ע"י הזוכה בגורל: ראה גם לקמן אגרת ט'רכח.

כהציווי - להעלות בקדש: ברכות כח, א. וש"נ.

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה: ויצא כח, יד. וראה גם לעיל אגרת ט'פז, ובהנסמן בהערות שם.

בלי מצרים: שבת קיח, סע"א.

קונטרס צו: נדפס לאח"ז בסה"מ תש"ט ע' לו.