ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רכו

ב"ה, י"ב תשרי תשכ"ז

ברוקלין.

תלמידות בית הספר "בית חנה" אשר בעיר ניו הייווען,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי הידיעה ע"ד האסיפה אשר נערכה על ידן ביום היארצייט של כבוד אמי מורתי הצדקנית ע"ה ז"ל, דברי ההתעוררות אשר נאמרו אז, ותגובת התלמידות בזה.

ובודאי למותר להאריך בגודל הנחת רוח לנשמה הנמצאת בעולם האמת, כשרואה אשר זכרה מעורר בנות ישראל להוסיף אומץ בעניני יהדות ומצותי', ובפרט שתקותי חזקה, שתפעול ההתעוררות ועד להנהגתן בחיי היום יום.

ויהי רצון מהשם, המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, אשר תצליחנה בלימודן במוסד בית חנה, ויביא הלימוד למעשה כאמור, הנהגה יום יום ע"פ התורה, ותהי' כל אחת מהן מתאימה להשם המסורתי, הניתן לבנות ישראל, בת שרה רבקה רחל ולאה.

וזכות הצדקה שניתנה ביום זה האמור, תעמוד להן בכל האמור.

בברכה לבשורות טובות ולחג שמח.

ט'רכו

ביום היארצייט: ו' תשרי, יאצ"ט של הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, שעל שמה נקרא בית הספר בשם "בית חנה".

ויביא הלימוד למעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.