ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רכח

ב"ה, י"ד תשרי, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפות בההגרלה לנסיעה לכאן - בתוככי כל המשתתפות בכנס נשי ובנות חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי רשימת המשתתפות בההגרלה וכן המכתב בקשת ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו - ע"י ב"כ מרת פייגא תחי' חן.

ובעת רצון תקרא הרשימה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון אשר מתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב, תמשיך כל אחת מהן בביסוס היהדות המסורתית והפצתה, מתחיל בביתן, שהרי האשה היא היא עקרת הבית.

ובאופן המתאים למה שכתוב כל כבודה בת מלך פנימה - בבתי בני ישראל בכלל.

ובכל כגון זה הודיעונו חכמינו ז"ל, הבא לטהר - וידוע דיוק רבנו הזקן , לטהר גם לאחרים - מסייעים אותו.

ובפרט שהרי זה עתה באנו מימי הכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה,

ועומדים אנו ערב זמן שמחתינו, שמחה אמיתית ופנימית, שמחה כפולה,

אשר כל אחד ואחת מבני ישראל שמח בהקב"ה, תורתו ומצותיו, והקב"ה שמח בהם.

ובמיוחד שהשנה ה[י]א "מקץ..שנת השמיטה" עלי' נאמר: הקהל את העם האנשים והנשים והטף גו'..למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת.

בברכת מועדים לשמחה ולבשורות טובות בכל האמור.

ט'רכח

בההגרלה: ראה גם לעיל אגרת ט'רכ.

עקרת הבית: ראה ב"ר פע"א, ב. זח"א קנד, א. ועוד.

כל כבודה בת מלך פנימה: תהלים מה, יד.

הודיעונו חכמינו ז"ל: יומא לח, סע"ב. וש"נ.

דיוק רבנו הזקן: ראה לקו"ת דרושי שמע"צ פח, ב.

שמחה כפולה: ראה לקו"ת שם, ד ואילך.

מקץ..שנת השמיטה: וילך לא, יו"ד.

הקהל את העם..התורה הזאת: שם, יב.